Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Lenh tat trong CAD

Go down 
Tác giảThông điệp
tungnguyen

Gà
tungnguyen

Tổng số bài gửi : 47
Age : 32
Registration date : 11/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Lenh tat trong CAD   Sat Apr 26, 2008 9:05 pm

AutoCAD Command


PhÝm T¾t Tªn LÖnh môc ®Ých
1. 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4. 3P 3DPOLY T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu

A
5. A ARC VÏ cung trßn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­îng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh
8. AL ALIGN Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­îng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9. AP APPLOAD §­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX
10. AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­îng ®­îc chän
11. ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12. -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13. ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block

B
14. B BLOCK T¹o Block
15. BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16. BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

C
17. C CIRCLE VÏ ®­êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18. CH PROPERTIES HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19. -CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20. CHA ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21. COL COLOR X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi t­îng ®­îc vÏ theo tr×nh tù
22. CO, cp COPY Sao chÐp ®èi t­­îng

D
23. D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch th­­íc ë dßng lÖnh
24. DAL DIMALIGNED Ghi kÝch th­­íc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®­îc
25. DAN DIMANGULAR Ghi kÝch th­íc gãc
26. DBA DIMBASELINE TiÕp tôc 1 kÝch th­íc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®­êng nÒn cña kÝch th­íc ®­îc chän
27. DCE DIMCENTER T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®­êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn vµ Đ­ường trßn
28. to DCO DIMCONTINUE TiÕp tôc 1 ®­êng th¼ng, 1 gãc tõ ®­êng më réng thø 2 cña kÝch th­íc tr­íc ®©y hoÆc kÝch th­íc ®­îc chän
29. DDI DIMDIAMETER Ghi kÝch th­íc ®­êng kÝnh
30. DED DIMEDIT ChØnh söa kÝch th­íc
31. DI DIST §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
32. DIV DIVIDE §Æt mçi 1 ®èi t­îng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu vi ®èi t­îng
33. DLI DIMLINEAR T¹o ra kÝch th­íc th¼ng ®øng hay n»m ngang
34. DO DONUT VÏ c¸c ®­êng trßn hay cung trßn ®­îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh kh¨n
35. DOR DIMORDINATE T¹o ra kÝch th­íc ®iÓm gãc
36. DOV DIMOVERRIDE ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch th­íc
37. DR DRAWORDER Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi t­îng vµ h×nh ¶nh
38. DRA DIMRADIUS T¹o ra kÝch th­íc b¸n kÝnh
39. DS DSETTINGS HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar tracking
40. DT DTEXT VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh­ lµ nã ®ang nhËp vµo)
41. DV DVIEW X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh

E
42. E ERASE Xo¸ ®èi t­îng
43. ED DDEDIT §­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ chØnh söa néi dung v¨n b¶n ; ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh
44. EL ELLIPSE VÏ elip
45. EX EXTEND KÐo dµi ®èi t­îng
46. EXIT QUIT Tho¸t khái ch­¬ng tr×nh
47. EXP EXPORT L­u b¶n vÏ sang d¹ng file kh¸c (*.wmf...)
48. EXT EXTRUDE T¹o ra vËt thÓ r¾n b»ng c¸ch ®ïn xuÊt ®èi t­îng 2 chiÒu ®ang cã
49. F FILLET Nèi hai ®èi t­îng b»ng cung trßn
50. FI FILTER §­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ ®­a ra danh s¸ch ®Ó chän ®èi t­îng dùa trªn thuéc tÝnh cña nã

G
51. G GROUP §­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ t¹o ra mét tËp hîp c¸c ®èi t­îng ®­îc ®Æt tªn
52. -G -GROUP ChØnh söa tËp hîp c¸c ®èi t­îng
53. GR DDGRIPS HiÓn thÞ hép tho¹i qua ®ã cã thÓ cho c¸c ho¹t ®éng vµ x¸c lËp mµu còng nh­ kÝch cì cña chóng
54. H BHATCH T« vËt liÖu
55. -H -HATCH §Þnh nghÜa kiÓu t« mÆt c¾t kh¸c
56. HE HATCHEDIT HiÖu chØnh cña t« vËt liÖu
57. HI HIDE T¹o l¹i m« h×nh 3D víi c¸c ®­êng bÞ khuÊt

I
58. I INSERT ChÌn mét khèi ®­îc ®Æt tªn hoÆc b¶n vÏ vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh
59. -I -INSERT ChØnh söa khèi ®· ®­îc chÌn
60. IAD IMAGEADJUST Më ra hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s¸ng t­¬ng ph¶n, ®é ®ôc cña h×nh ¶nh trong c¬ së d÷ liÖu b¶n vÏ
61. IAT IMAGEATTACH Më hép tho¹i chØ ra tªn cña h×nh ¶nh còng nh­ tham sè
62. ICL IMAGECLIP T¹o ra 1 ®­êng biªn dµnh cho c¸c ®èi t­îng h×nh ¶nh ®¬n
63. IM IMAGE ChÌn h×nh ¶nh ë c¸c d¹ng kh¸c vµo 1 file b¶n vÏ AutoCad
64. -IM -IMAGE HiÖu chØnh h×nh ¶nh ®· chÌn
65. IMP IMPORT HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp nhËp c¸c d¹ng file kh¸c vµo AutoCad
66. IN INTERSECT T¹o ra c¸c cè thÓ tæng hîp hoÆc vïng tæng hîp tõ phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ
67. INF INTERFERE T×m phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ vµ t¹o ra 1 cè thÓ tæng hîp tõ thÓ tÝch chung cña chóng
68. IO INSERTOBJ ChÌn 1 ®èi t­îng liªn kÕt hoÆc nhóng vµo AutoCad

L
69. L LINE VÏ ®­êng th¼ng
70. LA LAYER T¹o lípvµ c¸c thuéc tÝnh
71. -LA -LAYER HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña layer
72. LE LEADER T¹o ra 1 ®­êng kÕt nèi c¸c dßng chó thÝch cho mét thuéc tÝnh
73. LEN LENGTHEN Thay ®æi chiÒu dµi cña 1 ®èi t­îng vµ c¸c gãc còng nh­ cung cã chøa trong ®ã
74. Ls,LI LIST HiÓn thÞ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cho c¸c ®èi t­îng ®­îc chän
75. Lw LWEIGHT Khai b¸o hay thay ®æi chiÒu dµy nÐt vÏ
76. LO -LAYOUT
77. LT LINETYPE HiÓn thÞ hép tho¹i t¹o vµ x¸c lËp c¸c kiÓu ®­êng
78. LTS LTSCALE X¸c lËp thõa sè tØ lÖ kiÓu ®­êng

M
79. M MOVE Di chuyÓn ®èi t­îng ®­îc chän
80. MA MATCHPROP Sao chÐp c¸c thuéc tÝnh tõ 1 ®èi t­îng nµy sang 1 hay nhiÒu ®èi t­îng kh¸c
81. ME MEASURE §Æt c¸c ®èi t­îng ®iÓm hoÆc c¸c khèi ë t¹i c¸c møc ®o trªn mét ®èi t­îng
82. MI MIRROR T¹o ¶nh cña ®èi t­îng
83. ML MLINE T¹o ra c¸c ®­êng song song
84. MO PROPERTIES HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh
85. MS MSPACE Ho¸n chuyÓn tõ kh«ng gian giÊy sang cæng xem kh«ng gian m« h×nh
86. MT MTEXT T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n
87. MV MVIEW T¹o ra c¸c cæng xem di ®éng vµ bËt c¸c cæng xem di ®éng ®ang cã

O
88. O OFFSET VÏ c¸c ®­êng th¼ng song song, ®­êng trßn ®ång t©m
89. OP OPTIONS Më menu chÝnh
90. OS OSNAP HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c chÕ ®é truy chôp ®èi t­îng ®ang ch¹y

P
91. P PAN Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ
92. -P -PAN Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ tõ ®iÓm 1 sang ®iÓm thø 2
93. PA PASTESPEC ChÌn d÷ liÖu tõ Window Clip-board vµ ®iÒu khiÓn d¹ng thøc cña d÷ liÖu;sö dông OLE
94. PE PEDIT ChØnh söa c¸c ®a tuyÕn vµ c¸c m¹ng l­íi ®a tuyÕn 3 chiÒu
95. PL PLINE VÏ ®a tuyÕn ®­êng th¼ng, ®trßn
96. PO POINT VÏ ®iÓm
97. POL POLYGON VÏ ®a gi¸c ®Òu khÐp kÝn
98. PROPS PROPERTIES HiÓn thÞ menu thuéc tÝnh
99. PRE PREVIEW HiÓn thÞ chÕ ®é xem 1 b¶n vÏ tr­íc khi ®­a ra in
100. PRINT PLOT §­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ vÏ 1 b¶n vÏ b»ng m¸y vÏ, m¸y in hoÆc file
101. PS PSPACE Ho¸n chuyÓn tõ cæng xem kh«ng gian m« h×nh sang kh«ng gian giÊy
102. PU PURGE Xo¸ bá c¸c tham chiÕu kh«ng cßn dïng ra khái c¬ së d÷ liÖu

R
103. R REDRAW Lµm t­¬i l¹i mµn h×nh cña cæng xem hiÖn hµnh
104. RA REDRAWALL Lµm t­¬i l¹i mµn h×nh cña tÊt c¶ c¸c cæng xem
105. RE REGEN T¹o l¹i b¶n vÏ vµ c¸c cæng xem hiÖn hµnh
106. REA REGENALL T¹o l¹i b¶n vÏ vµ lµm s¸ng l¹i tÊt c¶ c¸c cæng xem
107. REC RECTANGLE VÏ h×nh ch÷ nhËt
108. REG REGION T¹o ra 1 ®èi t­îng vïng tõ 1 tËp hîp c¸c ®èi t­îng ®ang cã
109. REN RENAME Thay ®æi tªn c¸c ®èi tuîng cã chøa c¸c khèi, c¸c kiÓu kÝch th­íc, c¸c líp, kiÓu ®­êng,kiÓu UCS,view vµ cæng xem
110. REV REVOLVE T¹o ra 1 cè thÓ b»ng c¸ch quay 1 ®èi t­îng 2 chiÒu quanh 1 trôc
111. RM DDRMODES §­a ra hép tho¹i qua ®ã cã thÓ x¸c lËp c¸c trî gióp b¶n vÏ nh­ Ortho, Grid, Snap
112. RO ROTATE Xoay c¸c ®èi t­îng ®­îc chän xung quanh 1 ®iÓm nÒn
113. RPR RPREF HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c tham chiÕu t« bãng
114. RR RENDER HiÓn thÞ hép tho¹i tõ ®ã t¹o ra h×nh ¶nh ®­îc t« bãng, hiÖn thùc trong khung 3D hoÆc trong m« h×nh cè thÓ

S
115. S StrETCH Di chuyÓn hoÆc c¨n chØnh ®èi t­îng
116. SC SCALE Phãng to, thu nhá theo tû lÖ
117. SCR SCRIPT Thùc hiÖn 1 chuçi c¸c lÖnhtõ 1 Script
118. SEC SECTION Sö dông mÆt giao cña 1 mÆt ph¼ng vµ c¸c cè thÓ nh»m t¹o ra 1 vïng
119. SET SETVAR LiÖt kª tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ thay ®æi cña biÕn hÖ thèng
120. SHA SHADE HiÓn thÞ h×nh ¶nh ph¼ng cña b¶n vÏ trong cæng xem hiÖn hµnh
121. SL SLICE C¸c líp 1 tËp hîp c¸c cè thÓ b»ng 1 mÆt ph¼ng
122. SN SNAP H¹n chÕ sù di chuyÓn cña 2 sîi tãc theo nh÷ng møc ®­îc chØ ®Þnh
123. SO SOLID T¹o ra c¸c ®a tuyÕn cè thÓ ®­îc t« ®Çy
124. SP SPELL HiÓn thÞ hép tho¹i cã thÓ kiÓm tra c¸ch viÕt v¨n b¶n ®­îc t¹o ra víi Dtext, text, Mtext
125. SPL SPLINE T¹o ra ¼ cung;vÏ c¸c ®­êng cong liªn tôc
126. SPE SPLINEDIT HiÖu chØnh spline
127. ST STYLE HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp t¹o ra c¸c kiÓu v¨n b¶n ®­îc ®Æt tªn
128. SU SUBTRACT T¹o ra 1 vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp
129. T MTEXT T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n
130. TA TABLET §Þnh chuÈn b¶ng víi hÖ to¹ ®é cña 1 b¶n vÏ trªn giÊy
131. TH THICKNESS
132. TI TILEMODE
133. TO TOOLBAR HiÓn thÞ che dÊu ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô
134. TOL TOLERANCE T¹o dung sai h×nh häc
135. TOR TORUS T¹o ra 1 cè thÓ h×nh vµnh khuyªn
136. TR TRIM C¾t tØa c¸c ®èi t­îng t¹i 1 c¹nh c¾t ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®èi t­îng kh¸c

U
137. UC DDUCS §­a ra hép tho¹i qu¶n lý hÖ to¹ ®é ng­êi dïng ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kh«ng gian hiÖn hµnh
138. UCP DDUCSP §­a ra hép tho¹i cã thÓ chän 1 hÖ to¹ ®é ng­êi dïng ®­îc x¸c lËp tr­íc
139. UN UNITS Chän c¸c d¹ng thøc to¹ ®é chÝnh x¸c cña to¹ ®é vµ gãc
140. UNI UNION T¹o ra vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp

V
141. V VIEW L­u vµ phôc håi c¸c c¶nh xem ®­îc ®Æt tªn
142. VP DDVPOINT ®­a ra hép tho¹i x¸c lËp h­íng xem 3 chiÒu
143. -VP VPOINT X¸c lËp h­íng xem trong 1 chÕ ®é xem 3 chiÒu cña b¶n vÏ
144. W WBLOCK ViÕt c¸c ®èi t­îng sang 1 file b¶n vÏ míi
145. WE WEDGE T¹o ra 1 cè thÓ 3 chiÒu víi 1 bÒ mÆt nghiªng vµ 1 gãc nhän

X
146. X EXPLODE Ng¾t 1 khèi ®a tuyÕn hoÆc c¸c ®èi t­îng tæng hîp kh¸c thµnh c¸c thµnh phÇn t¹o nªn nã
147. XA XATTACH §­a ra hép tho¹i cã thÓ g¸n 1 tham chiÕu ngo¹i vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh
148. XB XBIND Buéc c¸c biÓu t­îng phô thuéc cña 1 Xref vµo 1 b¶n vÏ
149. XC XCLIP X¸c ®Þnh 1 ®­êng biªn Xref vµ tËp hîp c¸c mÆt ph¼ng nghiªng
150. XL XLINE T¹o ra 1 ®­êng më réng v« h¹n theo c¶ 2 h­íng
151. XR XREF HiÓn thÞ hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu ngo¹i vµo c¸c file b¶n vÏ
152. Z ZOOM T¨ng hay gi¶m kÝch th­íc cña c¸c ®èi t­îng trong cæng xem hiÖn hµnh
Trên đây là một số lệnh cơ bản của AutoCad. Để chuyên sâu và Pro hơn thì mời mọi người tìm hiểu thêm về autolisp.

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tungnguyen

Gà
tungnguyen

Tổng số bài gửi : 47
Age : 32
Registration date : 11/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sat Apr 26, 2008 9:09 pm

Để vẽ Cad nhanh hơn thì thay đổi một số lệnh (cách thay đổi thì Gạch đã nói rồi):



Xin các bạn chú ý là:
-Không nên đổi lệnh tắt quá nhiều vì như vậy các bạn có thể vẽ nhanh ở máy của mình nhưng sang máy người khác sẽ khó khăn khi không có lệnh tắt.
-Khi đặt lệnh tắt thì các bạn phải add nó thành một lệnh mới tức là nó sẽ chạy song song cả lệnh cũ và lệnh mới (những ai không quen lệnh tắt của bạn vẫn có thể vẽ bình thường trên máy bạn với lệnh cũ).
-Lệnh tắt bạn có thể đặt theo ý thích của bạn (trên đây chỉ là mình đặt theo kinh nghiệm khi làm việc của mình thôi).
- AutoCad quản lý lệnh bằng file R16.1 (nó là file ẩn, các bạn có thể seach trong Document and settings, ở Cad 2008 trở đi thì nó là file R17.1) các bạn có thể cop file này vào một phần khác trên ổ cứng để khi có phải cài lại Cad thì cop đè file này lên file cũ của Cad thì sẽ không phải đổi lại lệnh tắt mỗi khi cài lại

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LinkFire
Mod
Mod
LinkFire

Tổng số bài gửi : 146
Age : 30
Nghề nghiệp/Sở thích : Sinh viên /(...)
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sat Apr 26, 2008 11:11 pm

mày viết kiểu ji mà lỗi font hết cả thế hả Tùng? sửa lại đê!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leighteabing
lom dom
lom dom
leighteabing

Tổng số bài gửi : 85
Age : 30
Đến từ : KD9 4rev n one
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Mon Apr 28, 2008 12:57 pm

Đúng rồi. Tùng sửa lại đi. Spam cái lên lomdom nào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LinkFire
Mod
Mod
LinkFire

Tổng số bài gửi : 146
Age : 30
Nghề nghiệp/Sở thích : Sinh viên /(...)
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Mon Apr 28, 2008 1:06 pm

haha! chú gắng phấn đấu đê! còn chán mới lên lom dom! chưa ji đã xoắn lên tưởng thành lom dom mà dễ ah^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tungnguyen

Gà
tungnguyen

Tổng số bài gửi : 47
Age : 32
Registration date : 11/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Tue Apr 29, 2008 8:35 pm

Hic! Cai nay tui viet o nha, viet bang word nhung ra ngoai quan mo ra de up len thi loi font het ca.
hen ba kon hom khac tui sua lai nha. May hom nay con ban mot so viec chua co thoi gian. Sorry.

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tungnguyen

Gà
tungnguyen

Tổng số bài gửi : 47
Age : 32
Registration date : 11/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Wed May 07, 2008 6:12 pm

Đây là file Word của lệnh Cad. Ra ngoài hàng không mở được nên đành phải up thế này cho những ai cần.
Đầu tiên là SSN:mediafire.com ?mmmsdmemss0

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hoadaica
lom dom
lom dom
Hoadaica

Tổng số bài gửi : 126
Age : 31
Đến từ : Hưng Yên
Nghề nghiệp/Sở thích : Sinh viên/ tửu sắc
Registration date : 25/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sun Nov 09, 2008 10:55 pm

Thanks Tung. Tiếp tục phát huy nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
trantrung_kd9

Gà
trantrung_kd9

Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 10/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sun Jul 19, 2009 12:39 am

NGON QUA, HAO HAO AN LIEN THOI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red
lom dom
lom dom
red

Tổng số bài gửi : 414
Age : 32
Đến từ : Hải Phòng
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Mon Jul 20, 2009 10:16 pm

cái này vào customize đổi được mà,cứ cái nào hay dùng thì cho nó về gần tay trái thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://51kd9.forumvi.com
trantrung_kd9

Gà
trantrung_kd9

Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 10/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Wed Jul 22, 2009 5:52 pm

he he, ban toan dung lisp thoi,cung co cai loi nhung nhieu luc cung do khoc do cuoi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red
lom dom
lom dom
red

Tổng số bài gửi : 414
Age : 32
Đến từ : Hải Phòng
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sat Jul 25, 2009 8:43 pm

Viết có dấu đê Chung ơi!
Ông có nhiều Lisp hay lắm à,chia xẻ đê =p~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://51kd9.forumvi.com
italy87

Gà
italy87

Tổng số bài gửi : 44
Registration date : 25/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sun Jul 26, 2009 4:19 pm

Cho tôi hỏi cái.Có ai biết cách lôi bảng command alias editor ra không.Tôi không lôi cái này ra để đổi lệnh tắt được.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red
lom dom
lom dom
red

Tổng số bài gửi : 414
Age : 32
Đến từ : Hải Phòng
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Tue Jul 28, 2009 1:14 pm

Gõ lệnh "aliasedit" ra là xong thôi mà.
Còn tôi quen sửa lệnh kiểu nông rân: tool>customize>edit program parameter rồi tìm đến lệnh cần sửa thì sửa thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://51kd9.forumvi.com
italy87

Gà
italy87

Tổng số bài gửi : 44
Registration date : 25/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Mon Aug 03, 2009 9:02 am

Rõ là lệnh đấy rồi.Nhưng cái củ chuối là có nhưng lúc không làm sao lôi no ra được í chứ,kể cả cách nông dân kia.
À mà bao giờ đi học chính đấy?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red
lom dom
lom dom
red

Tổng số bài gửi : 414
Age : 32
Đến từ : Hải Phòng
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Sat Aug 08, 2009 10:06 am

À,ra là có lúc ra có lúc không ra,thế thì CAD ông có vấn đề thôi,1 là khởi động lại CAD,2 là khởi động lại Win 3 là cài CAD mới :D .
Vẫn chưa có thông báo gì về lịch học cả,với cả đang có dịch,cấm các trường tập trung học sinh,chắc kỳ này khỏi phải đến trường rồi :D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://51kd9.forumvi.com
italy87

Gà
italy87

Tổng số bài gửi : 44
Registration date : 25/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Fri Aug 28, 2009 10:59 am

Lệnh ml cho phép vẽ 2 đường thẳng song song!Vậy có thể vẽ nhiều hơn không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
red
lom dom
lom dom
red

Tổng số bài gửi : 414
Age : 32
Đến từ : Hải Phòng
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Wed Sep 02, 2009 12:06 am

Hình như là chỉ 2 thôi :|
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://51kd9.forumvi.com
trantrung_kd9

Gà
trantrung_kd9

Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 10/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Mon Oct 26, 2009 9:01 pm

ok xin tặng cho lớp bộ lisp của tớ, tớ chưa dùng hết đâu, mọi người tự ''ngâm '' nhé, thân. he he
mediafire.com ?sharekey=599ce15612e6082cc79b87b207592a1ce04e75f6e8ebb871
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leighteabing
lom dom
lom dom
leighteabing

Tổng số bài gửi : 85
Age : 30
Đến từ : KD9 4rev n one
Registration date : 07/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   Tue Oct 27, 2009 12:29 pm

italy87 đã viết:
Cho tôi hỏi cái.Có ai biết cách lôi bảng command alias editor ra không.Tôi không lôi cái này ra để đổi lệnh tắt được.
Hình như do Hùng chưa cài expresstool đấy. Command alias editor ở trong phần này mà.
@trung: thank nhé. bộ lisp chắc ngon đây.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lenh tat trong CAD   

Về Đầu Trang Go down
 
Lenh tat trong CAD
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Vẽ máy... :: AUTOCAD-
Chuyển đến